[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về tín dụng Ngân hàng
1.2. Tín dụng Ngân hàng, phân loại và vai trò của tín dụng Ngân hàng
1.3. Các vấn đề chung về tín dụng doanh nghiệp
1.4. Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng
1.5. Kinh nghiệm tín dụng doanh nghiệp ở một số Ngân hàng
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Đồng Nai
2.2. Tổng quan về Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai
2.3. Tình hình huy động vốn Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai
2.4. Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai
2.5. Đánh giá về thực trạng tín dụng doanh nghiệp tại BIDV Đồng Nai
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒNG NAI
3.1. Định hướng phát triển của BIDV Đồng Nai
3.2. Đổi mới hoạt động tín dụng giai đoạn 2009-2012
3.3. Các giải pháp với BIDV Đồng Nai
3.4. Kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan