[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kinh tế văn hóa huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái thế kỷ XIX

[/kythuat]
[tomtat]
Kinh tế văn hóa huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái thế kỷ XIX
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Điều kiện tự nhiên
1.2. Lịch sử hành chính huyện Trấn Yên
1.3. Đặc điểm dân cư và các thành phần dân tộc
1.4. Khái quát tình hình chính trị - xã hội huyện Trấn Yên
Chương 2: KINH TẾ CỦA HUYỆN TRẤN YÊN THẾ KỶ XIX
2.1. Tình hình sở hữu ruộng đất ở huyện Trấn Yên thế kỉ XIX
2.1.1. Sở hữu ruộng đất huyện Trấn Yên theo địa bạ Gia Long 4 năm (1805)
2.1.2. Sở hữu ruộng đất huyện Trấn Yên theo địa bạ Minh Mệnh 21 (1840)
2.1.3. So sánh sở hữu ruộng đất ở Trấn Yên theo địa bạ Gia Long 4 (1805) và Minh Mệnh 21 (1840)
2.2. Chế độ tô thuế
2.3. Tình hình kinh tế
2.3.1. Nông nghiệp
2.3.2. Thủ công nghiệp, thương nghiệp
Chương 3: VĂN HÓA HUYỆN TRẤN YÊN THẾ KỈ XIX
3.1. Làng bản và nhà cửa
3.2. Ẩm thực
3.3. Trang phục
3.4. Tục lệ
3.5. Lễ tết
3.6. Nghi lễ và tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp
3.7. Lễ hội
3.8. Tín ngưỡng, tôn giáo
3.9. Văn tự
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
[/tomtat]

Bài viết liên quan