[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công nghệ và xây dựng dây chuyển sản xuất gạch gốm giả cổ dùng cho trang trí nội, ngoại thất công suất 3,6 triệu viên/năm

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công nghệ và xây dựng dây chuyển sản xuất gạch gốm giả cổ dùng cho trang trí nội, ngoại thất công suất 3,6 triệu viên/năm
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG CỦA DỰ ÁN
I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC
1 Tình hình nghiên cứu trong nước
2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
II LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
III NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
1 Nghiên cứu nguyên liệu
1.1 Nghiên cứu đất sét
1.2 Nghiên cứu trường thạch
1.3 Nghiên cứu thạch anh
1.4 Nghiên cứu hoá chất tạo màu
2 Nghiên cứu công nghệ tạo hình
3 Nghiên cứu công nghệ sấy
4 Nghiên cứu công nghệ nung
PHẦN 3: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
I NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN SẢN PHẨM
1 Các chủng loại sản phẩm
2 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
II NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH GỐM GIẢ CỔ CÔNG SUẤT 3,6 TRIỆU VIÊN/NĂM
1 Xác lập sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất
2 Tính toán thiết bị dây chuyền sản xuất
2.1 Tính toán hệ thống nguyên liệu
2.2 Tính toán hệ thống tạo hình
2.3 Tính toán hệ thống lò nung
III TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 Nghiên cứu nguồn nguyên liệu
2 Nghiên cứu phương pháp tạo hình
3 Nghiên cứu phương pháp sấy sản phẩm
4 Nghiên cứu phương pháp nung sản phẩm
5 Lắp đặt thiết bị cho dây chuyền sản xuất
5.1 Lắp đặt hệ thống thiết bị gia công nguyên liệu
5.2 Lắp đặt hệ thống thiết bị tạo hình
5.3 Lắp đặt hệ thống thiết bị lò sấy
5.4 Lắp đật hệ thống thiết bị lò nung
6 Đào tạo công nhân
7 Triển khai vận hành dây chuyền sản xuất của Dự án
8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm của Dự án
9 Đánh giá hiệu quả kinh tế và kết quả thu được của Dự án
9.1 Hiệu quả kinh tế của Dự án
9.2 Kết quả thu được của Dự án
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan