[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản công nợ chủ yếu tại Công ty TNHH TM&XD Phú Đức Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản công nợ chủ yếu tại Công ty TNHH TM&XD Phú Đức Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN CÔNG NỢ CHỦ YẾU
1.1 Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền
1.2 Cơ sở lý luận về kế toán các khoản công nợ chủ yếu
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CôNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN CÔNG NỢ CHỦ YẾU TẠI CôNG TY TNHH TM SX & XD PHÚ ĐỨC PHÁT
2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 Tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản công nợ chủ yếu tại Công ty TNHH TM SX & XD Phú Đức Phát
2.3 Phân tích tình hình quản lý vốn bằng tiền và tình hình công nợ phải thu tại Công ty TNHH TM SX & XD Phú Đức Phát
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN CÔNG NỢ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH TM SX & XD PHÚ ĐỨC PHÁT
3.1 Nhận xét chung
3.2 Giải pháp kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan