[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo keo phẫu thuật dùng trong y tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo keo phẫu thuật dùng trong y tế
MỤC LỤC
PHẦN 1 TÓM TẮT
1.1. Mục đích nghiên cứu
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.3. Kết quả nghiên cứu
1.4. Sản phẩm của đề tài
1.5. Kết luận rút ra từ nghiên cứu
PHẦN 2 BÁO CÁO CHI TIẾT
2.1. Đặt vấn đề
2.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoài
2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.1.3 Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Tổng quan chung
2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến keo phẫu thuật y tế
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước về keo phẫu thuật y tế
2.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Đối tượng nghiên cứu
2.3.2 Vật liệu nghiên cứu
2.3.3 Thiết kế nghiên cứu
2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn keo
2.4.2 Nghiên cứu phương pháp tổng hơp keo
2.4.3 Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của keo
2.4.4 Nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể động vật (invivo) và trong ống nghiệm (invitro)
2.4.5 Thiết kế, chế tạo khuôn tuýp đựng keo và bao bì bên ngoài
2.5. Bàn luận
2.5.1 Nhiệt độ cơ thể thỏ trước và sau dùng keo Lepamed
2.5.2 Độc tính của keo Lepamed đối với nguyên bào sợi
2.5.3 Các chỉ số huyết học và hóa sinh
2.5.4 Khả năng kháng khuẩn của keo Lepamed
2.5.5 Khả năng cầm máu và kết dính vết thương
2.5.6 Các kết quả đại thể, vi thể mô thử nghiệm
2.6. Kết luận
2.6.1 Khoa học
2.6.2 Kinh tế
2.6.3 Xã hội
2.6.4 Những mặt hạn chế của đề tài
2.7. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan