[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I. MỘT SỐ MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỞNG NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM
Chương 1. Mô hình giám sát và dự báo khí tượng nông nghiệp trên thế giới.
Chương 2. Mô hình giám sát và dự báo khí tượng nông nghiệp ở Việt Nam.
PHẦN II. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO NĂNG SUẤT TRUNG BÌNH THEO TỈNH CỦA 3 CÂY TRỒNG NGÔ, LẠC, ĐẬU TƯƠNG Ở VIỆT NAM
Chương 1. Phương pháp nghiên cứu và số liệu sử dụng.
Chương 2. Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo năng suất ngô, lạc, đậu tương của các tỉnh gieo trồng chính ở Việt Nam.
Chương 3. Xây dựng phần mềm và quy trình dự báo năng suất cho ngô, lạc, đậu tương ở Việt Nam.
PHẦN III. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIÁM SÁT KTNN CHO 4 CÂY TRỒNG CHÍNH (LÚA, NGÔ, LẠC, ĐẬU TƯƠNG) BẰNG THÔNG TIN MẶT ĐẤT Ở VIỆT NAM
Chương 1. Nghiên cứu xây dựng các kịch bản tổng hợp mức độ thuận lợi và không thuận lợi của điều kiện thời tiết đối với 4 cây trồng (lúa, ngô, lạc, đậu tương) theo phương pháp nhận dạng.
Chương 2. Xây dựng quy trình và phần mềm giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng (lúa nước, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam.
Chương 4. Xây dựng thử nghiệm 4 bản tin về giám sát khí tượng nông nghiệp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan