[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG - CÁC LOẠI QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC
I. Khái niệm quy hoạch tài nguyên nước
I.1 Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch tài nguyên nước
I.2 Khái niệm và mục tiêu tổng quát của quy hoạch tài nguyên nước
I.3 Đơn vị cơ sở để tiến hành lập quy hoạch và quản lý tài nguyên nước - lưu vực sông
II. Tổng quan về công tác quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông
II.1 Trên thế giới
II.2 Ở Việt Nam
III. Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, ô nhiễm nguồn nước, các thiên tai liên quan đến nước ở Việt Nam
III.1 Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước
III.2 Vấn đề xả nước thải và ô nhiễm nguồn nước
III.3 Thiên tai ở Việt Nam
IV. Xác định các loại quy hoạch tài nguyên nước
IV.1 Một số vấn đề chính về tài nguyên nước ở nước ta hiện nay
IV.2 Xác định các loại quy hoạch tài nguyên nước
V. Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước
V.1. Nội dung lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước
V.2 Một số phương pháp, công cụ cần sử dụng khi lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông
CHƯƠNG II QUY HOẠCH CHIA SẺ, PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC
I. Cơ sở của việc chia sẻ, phân bổ tài nguyên nước
I.1 Tài nguyên nước và việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông
I.3 Mối quan hệ giữa nước mặt – nước dưới đất
I.4 Khái niệm chia sẻ, phân bổ tài nguyên nước và hệ thống chia sẻ, phân bổ
I.5 Những lợi ích do việc phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước mang lại
I.6 Sự cần thiết xây dựng hệ thống phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước ở nước ta
II. Nội dung quy hoạch phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước
II.1 Các vấn đề về kinh tế trong phân bổ, chia sẻ nước
II.2 Mục tiêu, yêu cầu của quy hoạch phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước
II.3 Nội dung của quy hoạch phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước lưu vực sông
II.4 Trình tự tiến hành lập quy hoạch phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước lưu vực sông
III. Một số vấn đề về khoa học - công nghệ khi lập quy hoạch phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước
III.1 Các mô hình mô phỏng và tối ưu
III.2 Phân loại tài nguyên
III.3 Xác định ranh giới các nguồn nước
CHƯƠNG III QUY HOẠCH BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
I. Tình hình chất lượng nước ở Việt Nam và tính cấp thiết của việc lập quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước
I.1 Đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ cộng đồng và môi trường
I.2 Tầm quan trọng của chất lượng nước
I.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nước
II. Ảnh hưởng của khai thác, sử dụng nước tới chất lượng nước
III. Mục tiêu, yêu cầu của quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước
IV. Nội dung quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước
IV.1 Nội dung
IV.2 Trình tự tiến hành lập quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông
V. Một số vấn đề liên quan đến xây dựng quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước
V.1 Xác định mục tiêu chất lượng nước
V.2 Đánh giá chất lượng nước
V.3 Về dòng chảy môi trường
CHƯƠNG IV QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG, GIẢM THIỂU TÁC HẠI DO NƯỚC GÂY RA
I. Tổng quan về tình hình thiên tai
I.1 Thiên tai trên thế giới
I.2 Thiên tai do nước gây ra ở Việt Nam và công tác phòng chống
II. Mục tiêu, yêu cầu của quy hoạch phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra
II.1 Những điểm yếu hiện tại trong công tác giảm rủi ro thiên tai
II.2 Những thách thức cho công tác quản lý và giảm thiểu thủy tai trong tương lai ở Việt Nam
II.3 Những yêu cầu của nội dung quy hoạch phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra
III. Nội dung của quy hoạch phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra
III.1 Nội dung
III.2 Trình tự thực hiện
IV. Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng quy hoạch phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra
IV.1 Tiếp cận tổng hợp trong quản lý lũ lụt
IV.2 Về cảnh báo sớm thiên tai
CHƯƠNG V NHẬN DẠNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA
I. Những vấn đề chính về tài nguyên nước lưu vực sông Ba
I.1 Giới thiệu chung
I.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước lưu vực sông Ba
I.3 Các vấn đề chính về tài nguyên nước lưu vực sông Ba
II. Một số định hướng chính đối với các vấn đề về tài nguyên nước lưu vực sông Ba
II.1 Thực hiện chia sẻ, phân bổ tài nguyên nước trên lưu vực sông
II.2 Giảm thiểu tác hại của lũ lụt
II.3 Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái cạn kiệt tài nguyên nước
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC I NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG
PHỤ LỤC II DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan