[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất men hiệu ứng chìm cho gạch ốp lát

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất men hiệu ứng chìm cho gạch ốp lát
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
I. Cơ sơ lý thuyết chung của men.
1. Vai trò tác dụng của men.
2. Phân loại men.
3. Những tính chất của men.
4. Men hiệu ứng chìm.
PHẦN II THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU
I. Nội dung nghiên cứu.
II. Định hướng nghiên cứu.
1. Định hướng kỹ thuật.
2. Định hướng tham khảo.
3. Căn cứ lựa chọn thành phần hóa của frit.
4. Khảo sát lựa chọn nguyên liệu.
III. Thực nghiệm nghiên cứu.
1. Nấu thử nghiệm lần thứ nhất.
2. Nấu thử nghiệm lần thứ hai.
3. Kết luận.
Phần III NẤU SẢN XUẤT
1. Yêu cầu nguyên liệu.
2. Sản suất men hiệu ứng chìm.
PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan