[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ tuyển graphit mỏ Nậm Thi, Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ tuyển graphit mỏ Nậm Thi, Lào Cai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN
I.1. Nguồn nguyên liệu quặng graphit
I.1.1. Nguồn nguyên liệu quặng graphit Việt Nam
I.1.2. Nguồn nguyên liệu quặng graphit trên thế giới
I.2. Khái quát đặc điểm, trữ lượng, thành phần hóa quặng graphit Lào Cai
I.3. Phương pháp tuyển quặng graphit
I.4. Tình hình nghiên cứu tuyển quặng graphit trong và ngoài nước
I.5. Các yêu cầu kỹ thuật đối với quặng tinh graphit
I.6. Giá và chất lượng đối với quặng tinh graphit trên thị thường
CHƯƠNG II - MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MẪU NGHIÊN CỨU
II.1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
II.1.1. Mục tiêu nghiên cứu
II.1.2. Phương pháp nghiên cứu
II.1.3. Các thiết bị được dùng trong quá trình nghiên cứu
II.2. MẪU NGHIÊN CỨU
II.2.1. Mẫu nghiên cứu
II.2.2. Gia công mẫu
II.3. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT CHẤT MẪU
II.3.1. Phương pháp nghiên cứu
II.3.2. Kết quả nghiên cứu
II.3.3. Nhận xét kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu
CHƯƠNG III - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
III.1. Nghiên cứu chế độ tuyển
III.1.1. Chế độ nghiền quặng
III.1.1.1. Thời gian nghiền quặng
III.1.1.2. Xác định chế độ nghiền tối ưu
III.1.2. Chế độ thuốc tuyển.
III.1.2.1. Xác định chế độ thuốc điều chỉnh môi trường
III.1.2.2. Kết quả thí nghiệm xác định chế độ thuốc đè chìm
III.1.2.3. Xác định chế độ thuốc thuốc tập hợp
III.1.2.4. Xác định chế độ thuốc thuốc tạo bọt
III.1.3. Kết quả nghiên cứu các yếu tố chính
III.1.4. Thí nghiệm tuyển tinh tách cấp +0,25 mm
III.2. Thí nghiệm sơ đồ tuyển nổi
III.2.1. Thí nghiệm xác định số lần tuyển vét
III.2.2. Thí nghiệm xác định số lần tuyển tinh
III.2.2.1. Thí nghiệm tuyển tinh không nghiền lại quặng tinh thô
III.2.2.2. Thí nghiệm tuyển tinh có nghiền lại quặng tinh thô
III.2.2.3. Xác định chế độ tuyển các sản phẩm trung gian
III.2.3. Thí nghiệm sơ đồ vòng kín.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan