[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ và thiết kế thiết bị sơ chế bảo quản tập trung một số loại rau, hoa quả tươi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ và thiết kế thiết bị sơ chế bảo quản tập trung một số loại rau, hoa quả tươi
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ CHÚ GIẢI
TÓM TẮT
MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN
1.1. Ngoài nước
1.2. Trong nước
1.3. Thiết bị Sơ chế bảo quản
1.4. Nhận xét
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. TỔNG KẾT CÁC KẾT QUẢ SCBQ RAU, QUẢ, HOA
3.1.1. XOÀI
3.1.2. VẢI
3.1.3. CÀ CHUA
3.1.4. DƯA CHUỘT
3.1.5. HOA CÚC
3.1.6. HOA HỒNG
3.1.7. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ
3.2. ĐỘ THẤM KHÍ MÀNG BÁN THẤM
3.2.1. Kết quả đo độ thấm khí của màng BQE-625
3.2.2. Mối quan hệ của độ dầy màng bán thấm và độ thấm khí
3.2.3. Mối quan hệ của hệ số thấm khí và nhiệt độ
3.2.4. Mối quan hệ của độ dầy màng và nhiệt độ
3.3. XOÀI
3.3.1. Đặc tính lý hoá của Xoài
3.3.2. Cường độ hô hấp của xoài
3.3.3. Ảnh hưởng của loại chế phẩm bọc màng
3.3.4. Ảnh hưởng của độ dầy chế phẩm BQE-625 đến chất lượng xoài bảo quản
3.3.5. Xác định biện pháp để tạo ra độ dầy màng phủ thích hợp
3.3.6. Thí nghiệm kiểm tra bảo quản
3.3.7. Qui trình bảo quản xoài
3.3.8. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản Xoài
3.3.9. Tính toán hiệu quả kinh tế
3.4. VẢI
3.4.1. Ảnh hưởng của phương pháp xử lý đến chất lượng vải trong thời gian bảo quản
3.4.2. Ảnh hưởng của các biện pháp đưa vải ra kho sau bảo quản
3.4.3. Qui trình xử lý, bảo quản và ra kho
3.4.4. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản vải tại Lục Ngạn - Bắc Giang
3.4.5. Hiệu quả kinh tế
3.5. CÀ CHUA
3.5.1. Ảnh hưởng của độ chín thu hái đến khả năn bảo quản cà chua
3.5.2. Đặc tính lý, hoá và sinh học của cà chua
3.5.3. Ảnh hưởng của loại chế phẩm bọc màng cà chua nấu nướng
3.5.4. Ảnh hưởng của độ dầy chế phẩm BQE-625 đến chất lượng cà chua bảo quản
3.5.5. Xác định biện pháp để tạo ra độ dầy màng phủ thích hợp
3.5.6. Thí nghiệm kiểm tra bảo quản
3.5.7. Qui trình bảo quản cà chua
3.5.8. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản Cà chua
3.5.9. Tính toán hiệu quả kinh tế
3.6. DƯA CHUỘT
3.6.1. Đặc tính lý, hoá và sinh học của dưa chuột
3.6.2. Ảnh hưởng của loại chế phẩm bọc màng
3.6.3. Ảnh hưởng của độ dầy chế phẩm BQE-625 đến chất lượng dưa chuột bảo quản
3.6.4. Xác định biện pháp để tạo ra độ dầy màng phủ thích hợp
3.6.5. Thí nghiệm kiểm tra bảo quản
3.6.6. Qui trình bảo quản dưa chuột
3.6.7. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản dưa chuột
3.6.8. Tính toán hiệu quả kinh tế
3.7. HOA CÚC
3.7.1. Đặc tính chất lượng ban đầu của hoa cúc
3.7.2. Ảnh hưởng của độ tuổi thu hái đến chất lượng hoa hưởng thụ
3.7.3. Dung dịch pullssing
3.7.4. Dung dịch bảo quản
3.7.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng hoa cúc
3.7.6. Ảnh hưởng của bao bì bao gói đến chất lượng hoa cúc
3.7.7. Dung dịch hưởng thụ
3.7.8. Qui trình sơ chế bảo quản hoa cúc
3.7.9. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản hoa cúc
3.7.10. Tính toán hiệu quả kinh tế
3.8. HOA HỒNG
3.8.1. Đặc tính chất lượng ban đầu của hoa hồng
3.8.2. Ảnh hưởng của độ tuổi thu hái đến chất lượng hoa hưởng thụ
3.8.3. Ảnh hưởng của độ dài cành hoa hồng đến chất lượng bảo quản
3.8.4. Dung dịch pullssing
3.8.5. Dung dịch bảo quản
3.8.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng hoa hồng
3.8.7. Ảnh hưởng của bao bì bao gói đến chất lượng hoa hồng
3.8.8. Dung dịch hưởng thụ
3.8.9. Qui trình sơ chế bảo quản hoa hồng
3.8.10. Ứng dụng thử nghiệm qui trình sơ chế bảo quản hoa hồng
3.8.11. Tính toán hiệu quả kinh tế
3.9. THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ
3.9.1. Lựa chọn nguyên lý, kết cấu các thiết bi của dây chuyền SCBQ quả
3.9.2. Tính toán một số thông số của các thiết bị SCBQ quả
3.9.3. Kết quả thiết kế chế tạo và khảo nghiệm thiết bị SCBQ quả
3.9.4. Lựa chọn nguyên lý, kết cấu, thiết kế các thiết bi của dây chuyền SCBQ hoa
3.10. XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT
3.10.1. Địa điểm và qui mô
3.10.2. Kết quả
3.11. HIỆU QUẢ KINH TẾ
4. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan