[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuỷ tinh màu 2 lớp phục vụ hàng mỹ nghệ và kỹ thuật cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuỷ tinh màu 2 lớp phục vụ hàng mỹ nghệ và kỹ thuật cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước
1.2. Cơ sở lý thuyết
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Mẫu nghiên cứu
2.3. Nguyên liệu, hoá chất nghiên cứu
2.4. Thiết bị nghiên cứu
2.5. Công tác phân tích
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.1.1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuỷ tinh màu 2 lớp
3.1.1.1 Sơ đồ công nghệ
3.1.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phối liệu
3.1.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn nấu
3.1.1.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn gia công
3.1.1.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn hấp và ủ sản phẩm
3.1.2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu thuỷ tinh vàng tín hiệu sân bay
3.2. Kết quả nghiên cứu
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Quy trình công nghệ cho dự án sản xuất thử
4.2. Dự kiến hiệu quả kinh tế khi áp dụng kết quả nghiên cứu vào sx
4.3. Dự kiến hình thức áp dụng kết quả nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan