[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại III Làng Phúng - Lào Cai qui mô phòng thí nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại III Làng Phúng - Lào Cai qui mô phòng thí nghiệm
MỤC LỤC
PHẦN I MỞ ĐẦU
PHẦN II TỔNG QUAN VỀ TUYỂN QUẶNG APATIT, MẪU QUẶNG, NƯỚC, THUỐC TUYỂN DÙNG NGHỈÊN CỨU
II.1 Tổng quan về tuyển quặng Apatit
II.2 Mẫu quặng
II.3 Hoá chất, thuốc tuyển dùng trong quá trình nghiên cứu
PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
III.1 Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu quặng
III.2 Kết quả nghiên cứu các chế độ tuyển nổi hợp lý
III.2.1 Nghiên cứu chế độ tuyển nổi
III.2.2 Nghiên cứu độ mịn nghiền thích hợp để tuyển nổi
III.2.3 Nghiên cứu tuyển theo các nồng độ bùn khác nhau
III.2.4 Xác định chi phí thuốc tập hợp và nước dùng tuyển nổi
III.2.5 Tuyển nổi theo sơ đồ vòng hở xác định loại và chi phí thuốc tập hợp
III.2.6 Tuyển nổi vòng kín theo sơ đồ nhà máy tuyển Tằng Loỏng
III.2.7 Tuyển nổi vòng kín theo sơ đồ mới
III.2.8 So sánh kết quả tuyển theo 2 dạng sơ đồ
PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan