[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÀNH KHAI THÁC THAN VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ
I. Ngành khai thác than.
II. Ngành khai thác dầu khí.
CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÀNH KHAI THÁC THAN VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ
I. Ngành khai thác than.
II. Ngành khai thác dầu khí.
CHƯƠNG III MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÀNH KHAI THÁC THAN VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
I. Ngành khai thác than.
II. Ngành khai thác dầu khí.
CHƯƠNG IV CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÀNH THAN VÀ NGÀNH DẦU KHÍ
I. Các giải pháp và chính sách phát triển dịch vụ ngành than.
II. Các giải pháp và chính sách phát triển dịch vụ ngành dầu khí.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan