[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam vào thị trường ấn Độ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam vào thị trường ấn Độ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ
I. TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ẤN ĐỘ
II. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005, NĂM 2006 VÀ NĂM 2007
1. Tình hình xuất khẩu của Ấn Độ giai đoạn 2001 - 2005, năm 2006 và năm 2007
2. Tình hình nhập khẩu của Ấn Độ giai đoạn 2001 - 2005, năm 2006 và năm 2007
3. Chính sách ngoại thương và tiền tệ của Ấn Độ
4. Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Ấn Độ - ASEAN
5. Kinh nghiệm đẩy mạnh xuất khẩu sang Ấn Độ của Trung Quốc và một số nước ASEAN
CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ẤN ĐỘ
I. MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ẤN ĐỘ
II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA ẤN ĐỘ VÀO VIỆT NAM
1. Tình hình thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua
2. Tình hình đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ
1. Tình hình xuất khẩu sang Ấn Độ
2.Tình hình nhập khẩu từ Ấn Độ
3. Đánh giá tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ
IV. SO SÁNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ẤN ĐỘ VỚI VIỆT NAM - HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
1. Thương mại Việt Nam - Ấn Độ và Việt Nam - Hàn Quốc
2. Thương mại Việt Nam - Ấn Độ và Việt Nam - Trung Quốc
CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
II. ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ
1. Quan điểm và định hướng chung phát triển thương mại Việt Nam - Ấn Độ
2. Cơ cấu hàng xuất khẩu vào Ấn độ giai đoạn 2008 - 2010 có tính đến 2015
III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ
1. Giải pháp đối với doanh nghiệp
2. Giải pháp về cơ chế chính sách
3. Giải pháp đối với từng sản phẩm cụ thể
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan