[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu độ phân tán các bon trên các loại tấm nhựa HDPE

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu độ phân tán các bon trên các loại tấm nhựa HDPE
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa
1.2. Cấu trúc phân tử
1.3. Phân loại
1.4. Khối lượng phân tử và sự phân bố
1.6. Sự kết tinh của polyme
1.7. Vai trò của các bon trong nhựa HDPE
1.8. Các phương pháp chế tạo nhựa HDPE
CHƯƠNG 2 : THỰC NGHIỆM
2.1. Quy trình xác định tỷ trọng, khối lượng riêng của mẫu nhựa HDPE
2.2. Quy trình xác định độ phân tán các bon đen trong mẫu nhựa HDPE bằng hiển vi quang học
2.3. Quy trình xác định độ phân tán các bon trên hiển vi điện tử quét (HVĐTQ)
2.4. Xác định giới hạn bền kéo mẫu nhựa HDPE
2.6. Đo độ cứng
2.7. Quy trình phân tích nhiệt DTA
2.8. Các quy trình khác
CHƯƠNG 3: KếT QUả VÀ THẢO LUậN
3.1. Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng của mẫu nhựa HDPE
3.2. Xác định độ cứng
3.4. Xác định cấu trúc và hàm lượng tinh thể trong các mẫu HDPE
3.5. Xác định chuyển biến pha theo nhiệt độ
3.6. Xác định tốc độ chảy lỏng của các mẫu HDPE
3.7. Xác định tốc độ ăn mòn trong các môi trường
3.8. Xác định hàm lượng các bon đen trong các mẫu nhựa HDPE
3.9. Xác định giới hạn bền
3.10. Xác định biến đổi hình dạng trong điều kiện nhiệt độ
3.11. Khảo sát ảnh hưởng phân tán các bon tới thời gian sử dụng
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan