[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào hệ thống phân phối đa quốc gia

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào hệ thống phân phối đa quốc gia
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÔNG QUA VIỆC THÂM NHẬP VÀO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐA QUỐC GIA
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến việc nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào hệ thống phân phối đa quốc gia.
1.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG.
1.3. Bài học kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG.
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÔNG QUA VIỆC THÂM NHẬP VÀO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM
2.1. Khái quát về thực trạng hoạt động của một số HTPPĐQG điển hình tại Việt Nam.
2.2. Thực trạng phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG tại Việt Nam thời gian qua.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG tại Việt Nam.
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÔNG QUA VIỆC THÂM NHẬP VÀO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM
3.1. Triển vọng phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG tại Việt Nam.
3.2. Quan điểm, định hướng phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào hệ thống phân phối đa quốc gia tại Việt Nam.
3.3. Giải pháp từ phía nhà nước nhằm phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG tại Việt Nam.
3.4. Giải pháp từ phía doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại thông qua việc thâm nhập vào HTPPĐQG tại Việt Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan