[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học Việt Nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học Việt Nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1. Một số khái niệm
1.1 Tổ chức
1.2 Cơ cấu tổ chức
1.3 Các thuộc tính cơ bản của tổ chức
2. Tổ chức trong quản lý hiện đại
2.1 Thuyết quản lý theo khoa học
2.2 Thuyết hành chính
2.3 Trường phái quan hệ con người trong quản lý
2.4 Thuyết hành vi trong quản lý
2.5 Luận thuyết về thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
3. Trường đại học
3.1. Hệ thống cơ cấu tổ chức trong trường đại học
3.2. Tự chủ và trách nhiệm trường đại học
B. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1. Đặc điểm hệ thống tổ chức các trường đại học Việt Nam
1.1 Các loại trường đại học
1.2 Đặc trưng về cơ chế quản lý
1.3 Đảm bảo trách nhiệm xã hội của các trường đại học
1.4 Thành tựu và những bất cập đối với hệ thống tổ chức các trường đại học Việt Nam
2. Kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức các trường đại học trong khu vực và trên thế giới
2.1 Tổ chức trường đại học ở Trung Quốc
2.2 Tổ chức trường đại học ở Hàn quốc
2.3 Tổ chức trường đại học ở Nhật Bản
2.4 Thực trạng quyền tự chủ và trách nhiệm ở một số trường đại học khác trên thế giới
2.5 Một số kinh nghiệm nghiên cứu áp dụng
C. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
1. Định hướng đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học
1.1 Phân cấp quản lý, đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm
1.2 Tồn tại hai loại trường đại học công lập và tư thục ..Error! Bookmark not defined.
1.3 Trường đại học có quyền tự chọn cho mình mô hình tổ chức riêng theo luật pháp Nhà nước
1.4 Phân cấp triệt để quyền hạn và trách nhiệm cho trường đại học
1.5 Tổ chức bộ máy trường đại học gọn nhẹ và hiệu quả
2. Các giải pháp cơ bản
2.1 Giải pháp 1: Đổi mới quản lý giáo dục của cấp Bộ, Ngành
2.2 Giải pháp 2: Phối hợp quản lý trường đại học theo truyền thống với quản lý doanh nghiệp tri thức
2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện quản lý của đại học quốc gia và chuyển đổi quản lý của tất cả các trường đại học theo mô hình này.....Error! Bookmark not defined.
2.4 Giải pháp 4: Tăng quyền tự chủ và tính trách nhiệm cho các khoa và bộ môn trong tất cả các trường đại học
2.5 Giải pháp 5: Từng trường đại học được quyền tự chọn cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp để phát triển nhà trường
2.6 Giải pháp 6: Xây dựng tổ chức đảm bảo chất lượng trong từng trường đại học
2.7 Giải pháp 7: Sinh viên là một thành viên trong Hội đồng trường
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan