[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột Manhetit quy mô mở rộng từ quặng sắt Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột Manhetit quy mô mở rộng từ quặng sắt Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Khái quát về các loại quặng sắt.
1.2 Phạm vi sử dụng quặng sắt trong các ngành công nghiệp.
1.3 Vài nét về tiềm năng quặng sắt ở Việt Nam.
1.4 Sơ lược về quặng sắt Cao Bằng.
1.5 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho nghiên cứu.
1.5.1 Đặc tính khoáng vật Manhetit và các khoáng vật cộng sinh.
1.5.2 Phương pháp nhận biết.
1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
1.6.1 Nghiên cứu trong nước.
1.6.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.6.3 Nhận xét.
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Mẫu nghiên cứu.
2.3 Thiết bị dùng cho nghiên cứu.
2.4 Công tác phân tích.
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
3.1 Nội dung nghiên cứu mẫu.
3.1.1 Kết quả phân tích thành phần khoáng vật.
3.1.2 Thành phần độ hạt mẫu nghiên cứu.
3.1.3 Kết quả phân tích hoá mẫu quặng nguyên.
3.1.4 Nhận xét các kết quả nghiên cứu thành phần vật chất.
3.2 Nội dung nghiên cứu công nghệ tuyển khoáng.
3.2.1 Thí nghiệm tuyển rửa.
3.2.1.1 Thí nghiệm tuyển rửa theo chế độ thời gian.
3.2.1.2 Thí nghiệm sàng rửa theo chế độ chi phí nước.
3.2.1.3 Thí nghiệm tuyển rửa áp dụng các thông số tối ưu về thời gian và chi phí nước.
3.2.2 Thí nghiệm độ mịn nghiền.
3.2.2.1 Thí nghiệm độ mịn nghiền theo chế độ tỷ lệ bi.
3.2.2.2 Thí nghiệm độ mịn nghiền theo chế độ thời gian.
3.2.3 Thí nghiệm tuyển từ ướt.
3.2.3.1 Thí nghiệm tuyển từ ướt theo chế độ nồng độ.
3.2.3.2 Thí nghiệm tuyển từ ướt theo chế độ cường độ từ trường.
3.2.3.3 Thí nghiệm sơ đồ công nghệ.
CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
4.1 Sơ đồ kiến nghị sản xuất bột Manhetit cao cấp trên quy mô mở rộng từ quặng sắt Cao Bằng.
4.2 Dự kiến địa chỉ áp dụng kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan