[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tinh luyện Glyxerin từ phụ phẩm của quá trình sản xuất Biodiesel

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tinh luyện Glyxerin từ phụ phẩm của quá trình sản xuất Biodiesel
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I TỔNG QUAN
I. Cơ sở pháp lý của đề tài
II. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
III. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
IV. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
IV.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
IV.1.1 Giới thiệu về glyxerin
IV.1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá bán glyxerin trên thế giới
IV.1.3 Công nghệ tinh luyện glyxerin
IV.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN II THỰC NGHIỆM
I. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
II. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất
Ii.1 Nguyên vật liệu, hóa chất
II.2 Thiết bị, dụng cụ và qui trình
II.3 Phân tích nguyên liệu, sản phẩm và tính toán kết quả
III. Kết quả thực nghiệm và thảo luận
III.1 Thu hồi glyxerin từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel
III.2 Phân tích đặc tính và định tính tạp chất của glyxerin thô
III.3 Nghiên cứu phương pháp xử lý sơ bộ glyxerin để tách tạp chất
III.3.1 Quá trình sử dụng axit H3PO4
III.3.2 Quá trình sử dụng axit H2SO4
III.3.3 Khảo sát quá trình lắng tách pha axit béo và glyxerin
III.3.4 Khảo sát quá trình trung hòa axit dư bởi kiềm
III.4 Khảo sát quá trình chưng cất để thu glyxerin tinh khiết
III.5 Sản xuất thử qui mô phòng thí nghiệm
III.5.1 Chưng cất tách metanol
III.5.2 Xử lý sơ bộ glyxerin để tách tạp chất
III.5.3 Chưng cất để thu glyxerin tinh khiết
III.5.4 Xác định độ lặp lại và hiệu suất của quá trình
III.6 Đánh giá chất lượng sản phẩm
III.7 Đề xuất phương án triển khai ở qui mô lớn
III.8 Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm
PHẦN III KẾT LUẬN
PHẦN IV KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan