[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn Basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía Bắc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn Basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Thời gian thực hiện
1.2. Kinh phí được duyệt
1.3. Danh sách cán bộ tham gia thực hiện dự án
1.4. Xuất xứ thỏa thuận đã có với đối tác nước ngoài
PHẦN II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHIỆM VỤ
1. Tình hình nghiên cứu
1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
2. Mục tiêu của Nhiệm vụ
3. Nội dung nghiên cứu
4. Dự kiến sản phẩm
PHẦN III. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Môi trường
3.2. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
A. PHÂN LẬP CÁC CHỦNG NẤM LỚN
I. Quy trình phân lập nấm
II. Kết quả phân lập
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MẪU QUẢ THỂ NẤM THU THẬP ĐƯỢC
1. Phân lập các chủng nấm lớn tại rừng QG Cúc Phương và rừng QG Cát Bà
2. Phân lập các chủng nấm lớn tại rừng Tuyên Quang (12 chủng)
B. QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH SƠ BỘ VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC
I. Nghiên cứu khả năng sinh enzym của các chủng nấm phân lập được
1. Quy trình tách và tinh sạch enzym
2. Kết quả thử hoạt tính enzym
2.1. Khảo sát sơ bộ hoạt tính enzym trên đĩa thạch
2.2. Khảo sát khả năng sinh enzym laccaza, mangan peroxidaza va lignin peroxidaza của một số chủng nấm lớn có hoạt tính enzym phân lập từ vườn quốc gia Cúc phương
2.3. Nghiên cứu sự sinh tổng hợp enzym của chủng CP8
II. Kết quả sàng lọc hoạt tính sinh chống ôxy hoá, hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt tính gây độc tế bào
1. Quy trình chiết tách sơ bộ dịch lên men của các chủng nấm
2. Kết quả thử hoạt tính
2.1. Hoạt tính chống oxy hoá trên hệ DPPH
2.2. Hoạt kháng vi sinh vật kiểm định
2.3. Kết quả hoạt tính gây độc tế bào ung thư
III. Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất phân lập được từ chủng nấm MA10, HT và hoạt tính sinh học của chúng
3.1. Chủng nấm MA10
3.1.1. Quy trình phân lập chất
3.1.2. Kết quả phân lập chất và xác định cấu trúc
3.2. Chủng nấm Hầu thủ (HT)
3.2.1. Phương pháp 1
3.2.2. Phương pháp 2
3.3. Kết quả thử nghiệm hoạt tính sinh học in vitro của các chất phân lập
3.3.1. Kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào
3.3.2. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định
3.3.3. Kết quả thử hoạt tính chống ôxi hoá
IV. Kết quả phân loại một số chủng nấm lớn có hoạt tính cao
4.1. Xác định trình tự vùng ITS-rDNA của chủng nấm phân lập MA5 và MA27
4.2. Kết quả phân loại chủng MA10
4.3. Kết quả phân loại chủng HT
4.4. Chủng CP8
4.5. Các chủng được phân loại tại CHLB Đức
C. SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM
I. Kết quả Thử nghiệm in vivo tính an toàn và hiệu lực của chế phẩm HT1 trên động vật thực nghiệm
II. Kết quả nghiên cứu an toàn của chế phẩm HT1
III. Kết quả nghiên cứu tác dụng bảo vệ phóng xạ của chế phẩm HT1
IV. Tác dụng của HT1 đối với quá trình tạo máu
PHẦN V. KẾT LUẬN
PHẦN VI. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÀO TẠO THÔNG QUA DỰ ÁN
PHẦN VII. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan