[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mô hình trường trung học cơ sở dạy học 2 buổi/ngày ở nước ta

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mô hình trường trung học cơ sở dạy học 2 buổi/ngày ở nước ta
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG ANH
Phần I. MỞ ĐẦU
1.1 Lí do nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Sản phẩm nghiên cứu
1.6 Tổ chức quá trình nghiên cứu
Phần II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
2.1 Cơ sở lí luận nghiên cứu đề tài
2.1.1 Một số khái niệm công cụ
2.1.2 Cơ sở triết học
2.1.3 Cơ sở tâm lí học
2.1.4 Cơ sở giáo dục học
2.1.5 Cơ sở kinh tế, xã hội học
2.1.6 Cơ sở pháp lí
2.2 Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
2.2.1 Kinh nghiệm tổ chức dạy học THCS ở một số nước trên thế giới
2.2.2 Về dạy học 2 buổi/ngày ở nước ta
2.3 Đề xuất mô hình trường THCS DH 2 buổi/ngày ở nước ta
2.3.1 Vị trí, mục tiêu của trường THCS DH 2 buổi/ngày ở nước ta
2.3.2 Nhiệm vụ của trường THCS dạy học 2 buổi/ngày
2.3.3 Kế hoạch GD và chương trình
2.3.4 Về cơ sở vật chất - trang thiết bị
2.3.5 Phát triển đội ngũ GV
2.3.6 Mô hình quản lí trường THCS dạy học 2 buổi/ngày
2.4 Một số biện pháp triển khai thực hiện mô hình đề xuất
2.4.1 Quản lí của BGH về tổ chức dạy học ở trường THCS 2 buổi/ngày
2.4.2 Về xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày
2.4.3 Về xây dựng chương trình dạy học các giờ tăng cường
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan