[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP
1.1 Giới thiệu tổng quan về lưới điện phân phối trung áp
1.2 Các thiết bị đóng cắt trong LĐPPTA
1.3 Phân tích một số cấu hình thường gặp của LĐPPTA
1.4 Kết luận chương I
Chương II: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT SỐ CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP
2.1 Đặt vấn đề
2.2 Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong lưới điện trung áp
2.3 Đánh giá độ tin cậy và tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng của một số cấu hình lưới trung áp thường gặp
2.4 Kết luận chương II
Chương III: MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN ĐẦU TƯ - ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN, MÔ HÌNH TÍNH TOÁN
3.1 Đặt vấn đề
3.2 Mô tả bài toán
3.3 Phương pháp giải quy hoạch phi tuyến xấp xỉ
3.4 Phương pháp giải bài toán
3.5 Giới thiệu chương trình tính toán
3.6 Kết luận chương III
Chương IV: TÍNH TOÁN, SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY DỰA TRÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐTC - VỐN ĐẦU TƯ CHO MỘT SỐ LƯỚI ĐIỆN CỤ THỂ
4.1 Đặt vấn đề
4.2 Các giả thiết tính toán
4.3 Tính toán cho các lưới điện cụ thể
4.4 Kết luận chương IV
Chương V: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
5.1 Các giải pháp nâng cao ĐTC chung cho hệ thống cung cấp điện
5.2 Các giải pháp nâng cao ĐTC cho lưới điện phân phối
5.3 Đề xuất một số sơ đồ cung cấp điện điển hình cho các hộ phụ tải
5.4 Kết luận chương V
KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan