[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược
MỤC LỤC
Phần A. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1 KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
2 ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SO VỚI ĐỀ CƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
4 CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
Phần B NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
2 TỔNG QUAN
2.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu xây dựng dữ liệu chuẩn của các dược liệu
2.2 Tổng quan về một số phương pháp liên quan
2.2.1 Phương pháp cảm quan
2.2.2 Phương pháp sử dụng kính hiển vi
2.2.2.1. Phương pháp cắt, nhuộm và soi vi phẫu
2.2.2.2. Phương pháp soi bột dược liệu
2.2.3. Một số phương pháp sắc ký
2.2.3.1. Phương pháp TLC và phương pháp HPTLC
2.2.3.2 Phương pháp HPLC
2.2.3.3. Phương pháp GC
2.3. Tổng quan về một số nhóm hợp chất chính thường gặp trong dược liệu
2.3.1 Terpenoid
2.3.1.1 Monoterpen và sesquiterpen
2.3.1.2 Mono và diterpenoid glycosid
2.3.1.3 Triterpenoid và steroid
2.3.1.4. Saponin
2.3.2. Alcaloid
2.3.3. Hợp chất phenol
2.3.3.1. Flavonoid
2.3.3.2. Coumarin
2.3.3.3. Lignan
2.3.3.4. Các acid phenolic
2.3.3.5. Anthranoid
2.4. Tổng quan về thành phần hóa học và một số phương pháp kiểm tra chất lượng của 30 dược liệu nghiên cứu
2.5. Tổng quan về hesperidin, emodin và geniposid
2.5.1. Hesperidin
2.5.2 Geniposid
2.5.3 Emodin
2.6. Tổng quan về phương pháp chiết xuất, phân lập và tinh chế một số hợp chất liên quan
2.6.1 Phương pháp chiết xuất, phân lập, tinh chế flavonoid và hesperidin
2.6.2. Phương pháp chiết xuất, phân lập, tinh chế anthranoid và emodin
2.6.3 Phương pháp chiết xuất, phân lập, tinh chế iridoid glycosid và geniposid
3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.2 Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu
3.2.1. Chọn mẫu
3.2.2. Cỡ mẫu
3.2.3. Đối tượng nghiên cứu
3.2.4. Các chất chuẩn đối chiếu hoặc chất đánh dấu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Chỉ tiêu nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.4. Trang thiết bị, dung môi hóa chất
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
4.1 Thu thập, xác định tên khoa học mẫu dược liệu chuẩn
4.2. Theo dõi,bảo quản và lưu giữ các mẫu dược liệu nghiên cứu
4.3 Phân tích các đặc điểm vi học và thành phần hóa học của các dược liệu
4.3.1. Bạch thược
4.3.2 Bạch truật
4.3.3. Bán hạ bắc
4.3.4. Cát sâm
4.3.5. Chỉ thực
4.3.6. Chi tử (Dành dành)
4.3.7. Diệp hạ châu
4.3.8. Cúc gai
4.3.9. Cây Hoa ngũ sắc (Cây Cứt lợn)
4.3.10. Đại hoàng
4.3.11 Đại hồi
4.3.12 Đan sâm
4.3.13. Địa cốt bì
4.3.14. Diệp hạ châu đắng
4.3.15 Đương quy
4.3.16 Hạ khô thảo
4.3.17. Hoàng đằng
4.3.18. Hương phụ
4.3.19. Kê huyết đằng
4.3.20. Kim ngân hoa
4.3.21. Mã tiền
4.3.22. Mẫu đơn bì
4.3.23. Mộc thông
4.3.24 Nghệ
4.3.25. Ngưu tất
4.3.26. Quế
4.3.27. Riềng
4.3.28. Sa nhân
4.3.29. Thăng ma
4.3.30. Trần bì
4.4 Phương pháp chiết tách, tinh chế emodin, hesperidin và geniposid từ các dược liệu nghiên cứu để làm chuẩn
4.4.1 Chiết tách, tinh chế emodin từ thân rễ đại hoàng
4.4.2 Chiết tách và tinh chế hesperidin từ trần bì
4.4.3. Chiết tách và tinh chế geniposid từ quả dành dành
5 KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan