[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ đồng trùng hợp ghép axit arylic lên tinh bột làm chất hút ẩm phục vụ dân sinh và y tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ đồng trùng hợp ghép axit arylic lên tinh bột làm chất hút ẩm phục vụ dân sinh và y tế
MỤC LỤC
MỤC LỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
MỤC LỤC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. Giới thiệu chung
I.1. Chất hút ẩm
I.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu sản xuất
I.2.1. Ngoài nước
I.2.2. Trong nước
II. Nguyên tắc tổng hợp đồng trùng hợp ghép
III. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chất trương nở trên cơ sở tinh bột
III.1. Tinh bột
III.2. Monome.
III.3. Tác nhân tạo liên kết ngang
III.4. Tác nhân tạo gốc tự do
III.5. Khí không chứa oxy
III.6. Các thông số của quá trình tổng hợp
III.6.1. Hồ hoá tinh bột
III.6.2. Phản ứng trùng hợp ghép
III.6.3. Xà phòng hoá
III.6.4. Tinh chế sản phẩm
III.6.5. Sấy
IV. Tính chất của polymer siêu hấp thụ nước
IV.1. Tính chất trương nở và khả năng hấp thụ nước
IV.2. Tính chất nhiệt
IV.3. Đặc trưng nhiễu xạ tia X .
IV.4. Đặc trưng quang phổ hồng ngoại
IV.5. Tính tan
IV.6. Khả năng hấp thụ các ion kim loại
V. Ứng dụng
V.1. Ứng dụng trong việc sử dụng bỉm trẻ em
V.2. Ứng dụng trong nông nghiệp
V.3 Ứng dụng trong các lĩnh vực khác
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
I. Phương pháp nghiên cứu
I.1. Nguyên liệu, hoá chất.
I.2. Dụng cụ, thiết bị
I.3. Phương pháp thực nghiệm
I.4 Xác định độ trương của sản phẩm.
I.5. Phần trăm gia trọng.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I. Các yếu tố ảnh hưởng đến phần trăm gia trọng và độ trương của sản phẩm
I.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước đến độ trương của sản phẩm.
I.2. Ảnh hưởng của lượng xúc tác ceri
I.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh bột/ axit acrylic
I.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng
I.5. Ảnh hưởng của thời gian đến khối lượng sản phẩm và dung lượng hấp thụ nước.
I.6. Khảo sát số lần nhỏ xúc tác vào phản ứng
II. Chất hút ẩm sử dụng cho người
III. Chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu cho việc sản xuất 1kg sản phẩm
IV. Phân tích sản phẩm.
IV.1. Phương pháp quang phổ hồng ngoại:
IV.2. Phương pháp nhiễu xạ Rơngen
IV.3. Phương pháp nhiệt
V. Kết quả thử nghiệm và so sánh với sản phẩm nhập ngoại
VI. Đề xuất công nghệ tổng hợp chất hút ẩm sử dụng cho người
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan