[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cốm có bổ xung kẽm và probiotics cho trẻ dưới 5 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cốm có bổ xung kẽm và probiotics cho trẻ dưới 5 tuổi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. TỔNG QUAN
1.1. Vai trò của kẽm trong dinh dưỡng
1.1.1. Phân bổ trong cơ thể
1.1.2. Chức năng và vai trò của kẽm
1.1.3. Hấp thu và bài tiết kẽm
1.2. Probiotic - Định nghĩa - Chức năng và vai trò
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Đặc điểm và cơ chế hoạt động
1.2.3. Vai trò và chức năng của probiotics
II. NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG
2.1. Nguyên liệu
2.2. Các thiết bị sử dụng
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát và đánh giá chất lượng nguyên liệu probiotics
3.2. Công thức phối trộn
3.3. Kết quả đánh giá cảm quan
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố công nghệ
3.5. Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm
3.6. Khảo sát thời gian bảo quản
3.6. Quy trình công nghệ
3.7. Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm
IV. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan