[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam trong quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam trong quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
1. Cán cân thương mại và ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại.
3. Kinh nghiệm cải thiện CCTM của một số nước.
Chương II: THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN TỪ 2000 ĐẾN NAY
1. Thực trạng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
2. Các nhân tố tác động đến can cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
3. Đánh giá cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chương 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CAN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015
1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến can cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
2. Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
3. Quan điểm và định hướng cải thiện cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc từ nay đến 2015.
4. Các giải pháp nhằm cải thiện cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc từ nay đến 2015.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan