[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy trinh công nghệ sản xuất dầu từ hạt bí đỏ bằng phương pháp enzym

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy trinh công nghệ sản xuất dầu từ hạt bí đỏ bằng phương pháp enzym
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở xuất xứ của đề tài
1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Phạm vi và nội dung nghiên cứu
1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1. Giới thiệu chung về cây bí đỏ
1. 4.1.1. Đặc điểm, thành phần sinh hóa của hạt bí
1.4.1.2. Đặc tính hóa lý của dầu hạt bí
1.4.1.3. Vai trò của dầu hạt bí đối với sức khỏe con người
1.4.2. Các phương pháp chiết xuất dầu truyền thống
1.4.3. Tách chiết dầu bằng enzym
1.4.4. Tình hình nghiên cứu tách chiết dầu bằng phương pháp enzym
1.4.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.4.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2.2. Nguyên vật liệu - dụng cụ - thiết bị
2.3. Kết quả thực nghiệm
2.3.1. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu
2.3.1.1. Lựa chọn nguyên liệu
2.3.1.2. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu
2.3.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu nhận dầu
2.3.2.1. Nghiên cứu lựa chọn enzym
2.3.2.2. Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật của quy trình tách chiết dầu
2.3.2.3. Xây dựng qui trình công nghệ và lựa chọn thiết bị sản xuất
2.3.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm
2.3.4. Nghiên cứu bảo quản sản phẩm
2.3.5. Khái toán nguyên liệu, vật tư để sản xuất dầu hạt bí đỏ
3. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan