[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự biến đổi cơ cấu của giai cấp nông dân Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Sự biến đổi cơ cấu của giai cấp nông dân Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương thứ nhất: KHẢO SÁT Và ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI CƠ CẤU GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN Và QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM; DỰ BÁO XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU GIAI CẤP NÔNG DÂN TRONG THỜI GIAN TỚI
1.1. Quan niệm của Đảng ta về giai cấp nông dân và cơ cấu giai cấp nông dân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
1.2. Thực trạng sự biến đổi cơ cấu giai cấp nông dân nước ta (từ năm 1996 đến nay).
1.3. Những nhân tố tác động đến sự biến động cơ cấu giai cấp nông dân ở nước ta hiện nay.
1.4. Dự báo xu hướng biến động cơ cấu giai cấp nông dân nước ta trong thời gian tới trên cơ sở thực tiễn của tăng trưởng kinh tế, của kết quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và của xu thế hội nhập.
Chương thứ hai: NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VÀ NHỮNG NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐỊNH HƯỚNG SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM THEO ĐÚNG MỤC TIÊU, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
2.1. Những yêu cầu cơ bản nhằm định hướng cho sự chuyển dịch cơ cấu giai cấp nông dân nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
2.2. Về những căn cứ chủ yếu của việc đề xuất các nhóm giải pháp nhằm định hướng cho sự biến chuyển cơ cấu giai cấp nông dân Việt Nam từ nay đến năm 2020.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan