[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết lập sử dụng CSDL hệ thông tin địa lý và kết hợp ứng dụng viễn thám phục vụ quy hoạch môi trường bền vững các tỉnh ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết lập sử dụng CSDL hệ thông tin địa lý và kết hợp ứng dụng viễn thám phục vụ quy hoạch môi trường bền vững các tỉnh ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
1. Tổ chức thực hiện
1.1. Phối hợp với các cơ quan đối tác Bỉ
1.2. Thực hiện đề tài phía việt nam
1.3. Đánh giá kết quả hợp tác Việt Nam - Bỉ
2. Phương pháp thiết lập cơ sở dữ liệu GIS cho quản lý tổng hợp đới bờ ở cấp tỉnh và khu vực trong điều kiện Việt Nam
2.1. Nhu cầu dữ liệu cho qui hoạch môi trường đới bờ
2.2. Tổng quát phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho quản lý tổng hợp đới bờ Hải Phòng - Quảng Ninh
2.3. Đánh giá các tài liệu hiện có và bổ sung, cập nhật tài liệu
2.4. Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS
2.5. Thu thập dữ liệu
2.6. Xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ chuyên đề
2.7. Xây dựng giao diện và tiện ích cho người sử dụng
2.8. Xây dựng mô hình cho quản lý và qui hoạch môi trường
3. Các kết quả chính của đề tài
3.1. Kết quả tăng cường năng lực
3.2. Sản phẩm khoa học
Phần II. KẾT QUẢ KHOA HỌC
Chương 1. TỔNG QUAN
I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng môi trường và các hoạt động kinh tế khu vực ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh
1. Vị trí địa lý
2. Điều kiện khí hậu thủy văn
2.1. Khí hậu
2.2. Thủy văn sông
2.3. Hải văn
3. Địa chất và địa mao
3.1. Địa chất khu vực
3.2. Địa mạo
4. Các hệ sinh thái cơ bản
4.1. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới
4.2. Hệ sinh thái đồng ruộng - dân cư
4.3. Hệ sinh thái đất ngập nước
4.4. Hệ sinh thái rạn san hô
4.5. Hệ sinh thái biển nông ven bờ
5. Tài nguyên
5.1. Tài nguyên khoáng sản
5.2. Tài nguyên tự nhiên khác
6. Môi trường
6.1. Môi trường không khí
6.2. Môi trường nước
6.3. Môi trường trầm tích biển và ven bờ
7. Kinh tế, xã hội
7.1. Dân số và lao động
7.2. Đất đai và cơ cấu sử dụng đất
7.3. Ngành nghề chủ yếu
7.4. Cơ sở hạ tầng chủ yếu
7.5. Văn hóa, xã hội
7.6. Mức sống 26
II. Hiện trạng và định hướng sử dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quy hoạch môi trường ven biển
1. Tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ biển
1.1. Tiếp cận QLTH vùng bờ biển Việt Nam
1.2. Thực tế ở Hải Phòng - Quảng Ninh
2. Qui hoạch môi trường và nhu cầu sử dụng hệ thông tin địa lý
2.1. Khái lược về qui hoạch môi trường
2.2. Nhu cầu sử dụng hệ thông tin địa lý trong quy hoạch và quản lý môi trường
3. ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý cho nghiên cứu đới bờ ở Việt Nam
3.1. Tiếp cận sử dụng tư liệu và công nghệ không gian trong quy hoạch môi trường và QLTH đới bờ biển ở Việt Nam
3.2. Đánh giá ban đầu về xây dựng cơ sở dữ liệu GIS vùng bờ biển
Chương 2. LỒNG GHÉP DỮ LIỆU GIS CỦA HAI PHÍA ĐỐI TÁC VIỆT - BỈ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRONG QUI HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
1. Lồng ghép các kết quả của đối tác Bỉ vào CSDL GIS
1.1. Tóm tắt kết quả xây dựng CSDL GIS của đối tác Bỉ
1.2. Khảo sát và phối hợp các CSDL GIS thành phần vào CSDL chung
2. Khả năng sử dụng GIS trong qui hoạch và đánh giá môi trường chiến lược vùng ven biển
2.1. Các khái niệm về đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động tích dồn
2.2. Khả năng sử dụng hệ thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và đánh giá môi trường chiến lược
2.3. GIS ứng dụng trong phương pháp nghiên cứu đánh gia môi trường chiến lược (ĐMC)
3. ứng dụng GIS trong qui hoạch quản lý môi trường ở ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh
3.1. ứng dụng GIS trong phân tích biến động lớp phủ và sử dụng đất, đóng góp cho ĐMC chung thành phố Hạ Long
3.2. CSDL GIS phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long
3.3. CSDL GIS phục vụ qui hoạch và quản lý môi trường vùng bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh
Chương 3. XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ QUI HOẠCH MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
1.1. Xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ chuyên đề
1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho qui hoạch môi trường
2. Khai thác cơ sở dữ liệu GIS
2.1. Xây dựng giao diện, bản đồ chuyên đề
2.2. Đánh giá biến động sử dụng đất khu vực Hải Phòng - Hạ Long
2.3. Nghiên cứu địa động lực khu vực Cát Hải
2.4. Đánh giá môi trường chiến lược khu vực Hạ Long
2.5. Xây dựng mô hình GIS nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan