[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG CÁN BỘ LÀM CTDT Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Một số khái niệm liên quan.
2. Cơ sở khoa học của đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.
II. THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.
2. Đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, SỬ DỤNG CÁN BỘ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2020
A. YÊU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
1. Nhu cầu đào tạo của cán bộ làm CTDT ở địa phương hiện nay.
2. Dự báo yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm CTDT đến năm 2010 và năm 2020.
3. Yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm CTDT đến năm 2010 và năm 2020.
B. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2020
1. Nhóm giải pháp xây dựng mô hình đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.
2. Nhóm các giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương.
3. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm CTDT ở địa phương.
4. Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng miền núi, dân tộc theo tinh thần Nghị quyết TƯ 7 khoá IX.
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan