[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính toán và thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép

[/kythuat]
[tomtat]
Tính toán và thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Mở đầu
1.2 Lý do nghiên cứu
1.3 Mục đích nghiên cứu
1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
2.1 Khái niệm và công năng của dầm chuyển
2.1.1 Khái niệm dầm chuyển
2.1.2 Công năng của dầm chuyển
2.1.3 Ưu điểm và khuyết điểm của dầm chuyển
2.1.3.1 Ưu điểm
2.1.3.2 Khuyết điểm
2.1.4 Các loại dầm chuyển BTCT
2.1.5 Một số công trình sử dụng dầm chuyển
2.2 Các phương pháp tính toán dầm chuyển
2.2.1 Tính toán kết cấu theo tiêu chuẩn ACI 318-2002
2.2.1.1 Phân tích khả năng chịu lực và sự làm việc của dầm chuyển
2.2.1.2 Lý thuyết tính toán
2.2.2 Tính toán theo mô hình giàn ảo (Strut and tied)
2.2.2.1 Giới thiệu
2.2.2.2 Phân vùng ứng suất biến dạng của các cấu kiện bêtông cốt thép
2.2.2.3 Mô hình giàn ảo (Strut and tie model)
2.2.2.4 Các bộ phận cơ bản cấu thành mô hình giàn ảo
2.2.2.5 Các bước chung để thành lập mô hình giàn ảo
2.2.2.6 Định hướng mô hình giàn ảo tối ưu
2.2.2.7 Các mô hình giàn ảo cho dầm chuyển
2.2.2.8 Các yêu cầu tính toán mô hình giàn ảo theo ACI 318-02
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH CAO ỐC – CĂN HỘ CAO CẤP BMC – HƯNG LONG
3.1 Công trình thực tế sử dụng tính toán
3.2 Tính toán nội lực bằng phương pháp phần tử hữu hạn
3.2.1 Mô hình kết cấu bằng Etabs 9.7
3.2.2 Nội lực tính toán
3.3 Tính toán dầm chuyển dựa trên tiêu chuẩn ACI-318-02
3.3.1 Tính toán cốt thép chịu moment uốn
3.3.1.1 Tính toán thép chịu lực do moment dương ở giữa nhịp của dầm liên tục
3.3.1.2 Tính toán thép chịu lực do moment âm ở gối tựa của dầm liên tục
3.3.2 Tính toán thép chịu lực cắt trong dầm
3.4 Tính toán dầm chuyển dựa trên phương pháp giàn ảo (Strut – Tied)
3.5 Kết quả tính toán
3.5.1 Tính toán dầm chuyển theo tiêu chuẩn ACI-318-02
3.5.2 Tính toán dầm chuyển theo mô hình giàn ảo (Strut and tie Model)
3.6 Thiết kế và bố trí cốt thép

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan