[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn
MỤC LỤC
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SINH HỌC
2.1. Tình hình nghiên cứu, phát triển và sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học trên thế giới.
2.2. Tình hình nghiên cứu, phát triển và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp tiếp cận.
3.2. Mục tiêu.
3.3. Vật liệu, nội dung và phương pháp ngiên cứu.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4.1. Đánh giá thực trạng ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học trong sản xuất.
4.2. Kết quả đánh giá và chọn lọc các sản phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông sản an toàn.
4.3. Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học.
4.4. Kết quả xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.
4.5. Kết quả khác.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan