[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
Phần thứ nhất MỞ ĐẦU
Phần thứ hai TỔNG QUAN
2.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lúa trên thế giới.
2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lúa gạo trong nước.
2.3. Nuôi cấy bao phấn trên thế giới và trong nước.
2.4. Ứng dụng nuôi cấy bao phấn lúa.
Phần thứ ba VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và nuôi cấy bao phấn.
3.2. Vật liệu, nội dung, phương pháp thu thập giống, lai tạo và đánh giá các dòng, giống lúa.
Phần Thứ tư KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện qui trình nuôi cấy mô tế bào phôi hạt chín ở cây lúa.
4.2. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện qui trình nuôi cấy bao phấn lúa.
4.3. Kết quả đánh giá sơ bộ khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng lúa tạo ra từ phương pháp nuôi cấy bao phấn.
4.4. Kết quả trao đổi và hợp tác với Trường Đại học Nam kinh.
4.6. Kết quả điều tra thu thập giống lúa và đánh giá các giống lúa đã thu thập.
4.7. Kết quả đánh giá các dòng lúa có triển vọng.
4.8. Nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ cấy và bón phân đến sinh trưởng và năng suất dòng lúa có triển vọng CL02.
4.9. Kết quả nhân nhanh các dòng lúa có triển vọng tại các địa phương.
4.10. Kết quả dào tạo.
Phần thứ năm KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan