[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vấn đề chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Vấn đề chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1.1. Quan niệm về thành phần kinh tế và kinh tế nhà nước
1.2. Quan niệm về kinh tế nhà nước với tư cách là một thành phần kinh tế
1.3. Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển và phát huy vai trò kinh tế nhà nước
Chương 2: ĐỔI MỚI KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
2.1. Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
2.2. Thực trạng các bộ phận khác của kinh tế nhà nước: Dự trữ quốc gia, tín dụng nhà nước và sự nghiệp công lập
2.3. Đánh giá về việc thực hiện vai trò của kinh tế nhà nước và những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC
3.1. Những yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả và vai trò của kinh tế nhà nước
3.2. Các quan điểm đổi mới đối với khu vực kinh tế nhà nước nói chung
3.3. Các giải pháp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
3.4. Đổi mới các khu vực khác của kinh tế nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan