[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
I.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
I.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
I.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước
I.2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
II.1.1 Điều kiện tự nhiên
II.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
II.2 ÁP LỰC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ DO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
II.2.1 Đô thị hóa và sự gia tăng dân số
II.2.2 Các hoạt động sản xuất công nghiệp
II.2.3 Các hoạt động giao thông vận tải
II.3 HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
II.3.1 Nguồn tự nhiên
II.3.2 Nguồn nhân tạo
II.4 DỰ BÁO TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NĂM2010 VÀ 2020
II.4.1 Tải lượng các chất ô nhiễm do giao thông
II.4.2 Tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động công nghiệp
II.4.3 Tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt
CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
III.1 HỆ THỐNGMÔHÌNH
III.1.1 Hệ thống mô hình khí tượng – mô hình WRF
III.1.2 Hệ thống mô hình phát thải - SMOKE
III.1.3 Hệ thống mô hình lan truyên ô nhiễm
III.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU
III.2.1 Cơ sở dữ liệu nguồn giao thông
III.2.2 Cơ sở dữ liệu nguồn điểm
III.2.3 Cơ sở dữ liệu nguồn diện
III.2.4 Cơ sở dữ liệu nguồn sinh học
III.3 XÂY DỰNG BẢN TIN
III.3.1 Ô nhiễm không khí và tác hại của chúng
III.3.2 Chỉ số chất lượng không khí - AQI
III.3.3 Bản tin dự báo chất lượng không khí
CHƯƠNG IV KIỂM ĐỊNH KẾT QUẢ
IV.1 DỰ BÁO THỜI TIẾT
IV.1.1 Miền dự báo
IV.1.2 Phát triển các chương trình xử lí kết quả
IV.1.3 Kết quả dự báo và kiểm nghiệm mô hình WRF
IV.1.4 Kết Luận
IV.2 KIỂM KÊ PHÁT THẢI
IV.2.1 Kiểm kê phát thải giao thông
IV.2.2 Kiểm kê phát thải nguồn diện
IV.2.3 Kiểm kê phát thải nguồn điểm
IV.3 DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
IV.3.1 Số liệu đầu vào
IV.3.2 Kết quả dự báo và kiểm nghiệm mô hình MCAQ
IV.3.3 Kết quả dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan