[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vật liệu nano ứng dụng trong quang điện tử và lĩnh vực khác

[/kythuat]
[tomtat]
Vật liệu nano ứng dụng trong quang điện tử và lĩnh vực khác
MỤC LỤC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
II. NỘI DUNG KHCN VÀ SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu của nhiệm vụ
2. Nội dung nghiên cứu đã đăng ký
3. Sản phẩm đã đăng ký của nhiệm vụ
4. Tập thể thực hiện nhiệm vụ
5. Dự toán kinh phí đã đăng ký
III. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN
IV. CHI TIẾT KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN
A. NHÁNH CÔNG VIỆC VỀ VẬT LIỆU CNTS
1. Tổng quan chung
2. Mô tả chi tiết kết quả theo từng sản phẩm đã đăng ký
2.1. Chế tạo thiết bị tạo vật liệu CNTs số lượng lớn
2.2. Xây dựng công nghệ chế tạo và làm sạch vật liệu CNTs
2.3. Chế tạo vật liệu CNTs mọc định hướng
2.4. Ứng dụng vật liệu CNTs cho đầu phát xạ điện tử trường và đầu dò STM
2.5. Ứng dụng CNTs trong các vật liệu composit
3. Kết quả hợp tác với phía Hàn Quốc
4. Kết quả đào tạo
5. Kết quả công bố
B. NHÁNH CÔNG VIỆC VỀ VẬT LIỆU MÀNG NANO KỴ NƯỚC
1. Tổng quan chung
2. Mô tả chi tiết kết quả theo từng sản phẩm đã đăng ký
2.1. Kết quả chế tạo thiết bị nhúng kéo màng mỏng
2.2. Kết quả xác định hình dáng, kích thước các hạt nano tinh thể TiO2 bằng phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và bề mặt, chiều dầy màng bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM)
2.3. Kết quả nghiên cứu pha tinh thể anatase của màng TiO2 qua phổ Micro - Raman
2.4. Kết quả nghiên cứu phổ hấp thụ và truyền qua của các màng phủ TiO2
2.5. Kết quả xác định hình thái bề mặt các màng TiO2 qua ảnh kính hiển vi lực nguyên tử (AFM)
2.6. Quy trình công nghệ chế tạo màng nanô kỵ nước
3. Kết quả hợp tác với phía Hàn Quốc
4. Kết quả công bố
C. NHÁNH CÔNG VIỆC VỀ VẬT LIỆU CÓ HIỆU ỨNG HOLE BURNING
1. Tổng quan chung
2. Mô tả chi tiết kết quả theo từng sản phẩm đã đăng ký
2.1. Công nghệ chế tạo vật liệu có hiệu ứng hole burning
2.2. Kết quả khảo sát các đặc trưng quang học
2.3. Kết quả xây dựng hệ đo phổ PSHB
3. Kết quả hợp tác với phía Hàn Quốc
4. Kết quả đào tạo
5. Kết quả công bố
V. KẾT LUẬN
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
VI. PHỤ LỤC
1. Hợp đồng đã ký của nhiệm vụ
2. Báo cáo quyết toán tài chính
3. Hợp đồng kinh tế về chế tạo thiết bị và công nghệ chế tạo vật liệu CNTs
4. Hợp đồng hợp tác thử nghiệm để chuyển giao công nghệ về phủ màng TiO2 lên bề mặt Mosai thủy tinh
5. Bản ghi nhớ về hợp tác liên quan đến thương mại hóa thiết bị, công nghệ, vật liệu CNTs
6. Đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế
7. Các kết quả công bố và đào tạo liên quan của nhiệm vụ
[/tomtat]

Bài viết liên quan