[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công cụ tính toán móng cọc bằng ngôn ngữ Visual Basic for Applications (VBA)

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công cụ tính toán móng cọc bằng ngôn ngữ Visual Basic for Applications (VBA)
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU.
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.4 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1.5 TÍNH KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.6 KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÓNG CÔNG TRÌNH.
2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM
2.2 MÓNG CỌC
2.2.1 Phân Loại Móng Cọc
2.2.2 Tiết Diện Cọc
2.2.3 Công Thức Tính Toán, Thiết Kế Móng Cọc
2.3 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL VÀ NGÔN NGỮ VBA
2.3.1 Microsoft Excel
2.3.2 Ngôn Ngữ VBA
2.3.3 Giao Diện Bảng Tính
2.4 SƠ ĐỒ KHỐI TÍNH TOÁN
CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM TÍNH TOÁN.
3.1 THIẾT KẾ MÓNG 4 CỌC
3.1.1 Tính Toán Sức Chịu Tải Của Cọc
3.1.2 Kiểm Tra Và Thiết Kế Thép Đài Cọc
3.2 ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH
3.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan