[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN ĐẤT
1.1. Lý thuyết mặt trượt giả định trước
1.1.1. Nhóm lý thuyết mặt trượt phẳng
1.1.1.1. Trường hợp nền đất cát có mặt đất nằm nghiêng
1.1.1.2. Trường hợp vách hố đào trong nền đất sét
1.1.1.3. Trường hợp nền bán không gian theo lời giải của Belzetxki
1.1.2. Nhóm lý thuyết mặt trượt trụ tròn
1.1.2.1. Nguyên tắc chung
1.1.2.2. Lý thuyết của Bishop’s
1.1.2.3 Lý thuyết của Fellenuis
1.2. Lý thuyết nền biến dạng tuyến tính
1.2.1 Lời giải của Puzurievski
1.2.2 Lời giải của Maslov
1.2.3 Lời giải của Iaropolski
1.2.4 Theo tiêu chuẩn xây dựng 45-78
1.3. Lý thuyết cân bằng giới hạn điểm
1.3.1 Lời giải của Xôcôlovxki
1.3.2 Lời giải của Prandtl
1.3.3 Lời giải của Terzaghi
1.3.4 Lời giải của Berezanxev
1.3.5 Lời giải của GS.TS Trần Như Hối
1.4. Lý thuyết tải trọng giới hạn của nền hai lớp theo Hanna và Meyerhof
1.4.1 Tải trọng giới hạn của nền hai lớp: trên là lớp cát mỏng, dưới là đất dính mềm yếu dày bằng phương pháp góc mở α
1.4.2 Tải trọng giới hạn của nền hai lớp: trên là lớp cát, dưới là đất sét bằng phương pháp Meyerhof (1974)
1.4.3 Phương pháp Hanna và Meyerhof (1980) tính tải trọng giới hạn nền hai lớp: cát – sét
1.4.4 Xác đinh tải trọng giới hạn của nền hai lớp: hai lớp đất sét, phương pháp Meyerhof và Hanna (1978)
1.4.4.1 Nền hai lớp sét: lớp trên tốt hơn lớp dưới cu1/cu2 > 1
1.4.4.2 Nền hai lớp sét: lớp trên xấu hơn lớp dưới cu1/cu2 < 1
1.5. Kết luận
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. So sánh kết quả tính toán giữa các nhóm lý thuyết giải tích cho trường hợp nền một lớp
2.1.1. Lời giải các lý thuyết trên cho nền đồng nhất
2.1.2. Phân tích sức chịu tải của nền theo FEM trên phần mềm plaxis cho nền một lớp
2.2. Phân tích mô hình toán cho nền nhiều lớp bằng plaxis
2.3. Đề nghị công thức đánh giá sức chịu tải trên nền nhiều lớp
2.4. Tính toán so sánh các lời giải khác nhau theo công thức đề xuất (2-1)
2.4.1. Sức chịu tải thành phần Ri theo Maslov
2.4.2. Sức chịu tải thành phần Ri theo GS.TS Trần Như Hối

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan