[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

[/kythuat]
[tomtat]
Chuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN
Phần 3: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu
2. Đối tượng
3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
4. Kỹ thuật phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao áp
5. Các phương pháp định lượng bằng HPLC
6. Quy trình phân tích thử nghiệm
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Khảo sát điều kiện chạy sắc ký
2. Xác định LOD
3. Xác định LOQ
4. Xác định khoảng tuyến tính
5. Xác định độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên
6. Xác định độ thu hồi
7. Một số sắc đồ chạy sắc ký của mẫu phân tích
Phần 5: NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ
Phần 6: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC
Phần 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần phụ lục: CÁC SẮC ĐỒ CỦA DUNG DỊCH CHUẨN VITAMIN D2 VÀ D3 XÂY DỰNG KHOẢNG TUYẾN TÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan