[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các công trình kiến trúc cũ có giá trị của thành phố Đà Nẵng và các giải pháp bảo tồn, tu tạo, khai thác sử dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các công trình kiến trúc cũ có giá trị của thành phố Đà Nẵng và các giải pháp bảo tồn, tu tạo, khai thác sử dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TP ĐÀ NẴNG
1.1. Khái quát về lịch sử.
1.2. Những nét đặt trưng của TP Đà Nẵng.
1.3. Tiềm năng.
Chương 2: HIỆN TRẠNG VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG
2.1. Hình thức phỏng vấn.
2.2. Khảo sát và vẽ ghi các công trình.
Chương 3: NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ
3.1. Những cơ sở về pháp lý.
3.2. Những tiêu chí đánh giá.
3.3. Những yếu tố mang tính địa phương.
3.4. Đề xuất tiêu chí đánh giá.
3.5. Đánh giá các giá trị của những công trình kiến trúc TP Đà Nẵng.
Chương 4: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Hệ quan điểm trong bảo tồn.
4.2. Về quy hoạch chung.
4.3. Về các công trình cụ thể.
4.4. Phương thức quản lý và khai thác sử dụng.
4.5. Kết luận và kiến nghị.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan