[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dòng tu công giáo ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước

[/kythuat]
[tomtat]
Dòng tu công giáo ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước
MỤC LỤC
CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐỀ TÀI
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ DÒNG TU CÔNG GIÁO
I. Khái niệm dòng tu công giáo và các hình thức tổ chức tu trì.
II. Vai trò, vị trí của dòng tu trong giáo hội công giáo và quá trình phát triển của dòng tu công giáo.
Chương 2: THỰC TRẠNG DÒNG TU CÔNG GIÁO HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
I. Thực trạng dòng tu công giáo hiện nay.
II. Những bất cập trong quản lý Nhà nước đối với dòng tu công giáo.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG TU CÔNG GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI
I. Dự báo xu hướng phát triển của dòng tu công giáo trong thời gian tới.
II. Giải pháp và kiến nghị về công tác quản lí Nhà nước dòng tu công giáo.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan