[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS của người dân một số dân tộc ít người ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Quảng Trị

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS của người dân một số dân tộc ít người ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Quảng Trị
MỤC LỤC
Phần I. TỔNG QUAN
1. Lý do nghiên cứu.
2. Lịch sử nghiên cứu và quan điểm.
3. Mục tiêu nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Địa bàn nghiên cứu.
6. Thời gian nghiên cứu.
Phần II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH
1. Kết quả nghiên cứu phân bố theo 2 nhóm tuổi và giới tính.
2. Kết quả nghiên cứu phân bố theo nhóm có học vấn thấp và nhóm có học vấn cao.
3. Phân tích Kết quả nghiên cứu theo 5 nhóm dân tộc.
4. So sánh kết quả nghiên cứu dân tộc Vân Kiều và Kinh trên cùng một địa bàn nghiên cứu tại huyện Hướng Hóa, Quảng trị.
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
A. KẾT LUẬN
1. Những kết luận chung.
2. So sánh giữa hai nhóm tuổi thanh thiếu niên (tuổi 15-29) và trung niên (tuổi 30 - 49).
3. so sánh giữa hai giới nam và nữ qua các bảng từ 1 đến 18, chúng tôi thấy.
4. So sánh giữa nhóm có trình độ học vấn thấp và nhóm có trình độ học vấn cao.
5. So sánh kết quả nghiên cứu trên 2 nhóm dân tộc Vân Kiều và Kinh trên cùng một địa bàn nghiên cứu là huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
B. KHUYẾN NGHỊ
1. Về nội dung truyền thông.
2. Về đối tượng truyền thông.
3. Về kênh truyền thông.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong đồng bào dân tộc ít người và ở nông thôn, miền núi.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan