[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kinh tế địa chất khoáng sản vật liệu xây dựng, nước khoáng và bùn khoáng của tỉnh Khánh Hoà

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kinh tế địa chất khoáng sản vật liệu xây dựng, nước khoáng và bùn khoáng của tỉnh Khánh Hoà
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
Chương I: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội.
Chương II: Lịch sử nghiên cứu địa chất - khoáng sản, kinh tế địa chất.
Chương III: Phương pháp, khối lượng các dạng công tác đã tiến hành.
Chương IV: Đặc điểm địa chất tỉnh Khánh Hòa.
PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, GIÁ TRỊ KINH TẾ ĐỊA CHẤT; PHÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN HỢP LÝ VÀ THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOÁNG SẢN VLXD, NƯỚC KHOÁNG, BÙN KHOÁNG
Chương V: Hiện trạng khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và dự báo nhu cầu về KS VLXD, nước khoáng, bùn khoáng.
Chương VI: Tài nguyên khoáng sản và đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản VLSD, nước khoáng, bùn khoáng.
Chương VII: Đánh giá kinh tế địa chất khoáng sản VLSD, nước khoáng, bùn khoáng.
Chương VIII: Phân vùng triển vọng kinh tế địa chất và định hướng khai thác, chế biến hợp lý khoáng sản VLSD, nước khoáng, bùn khoáng.
Chương IX: Thiết lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên khoáng sản VLSD, nước khoáng, bùn khoáng để quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
VĂN LIỆU THAM KHẢO
CÁC BẢN VẼ VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO
[/tomtat]

Bài viết liên quan