[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầm

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầm
MỤC LỤC
PHẦN A: TÓM TẮT KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội
3. Đánh giá thực tiễn đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt
4. Các ý kiến đề xuất
PHẦN B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ
1. Đặt vấn đề
1.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài
1.2. Giả thiết nghiên cứu của đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
2. Tổng quan của đề tài:
2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan tới đề tài
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan tới đề tài
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.2. Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả phân tích kháng sinh tetracyclin, oxytetracyclin và chlortetracyclin
4.2. Kết quả phân tích Carbadox và olaquindox
4.3. Kết quả phân tích hocmon
4.4. Danh sách các loại thuốc kích thích tăng trọng dùng cho gia súc gia cầm trên địa bàn Hà Nội, danh mục được phép theo khuyên cáo của FAO/WHO
4.5. Thức ăn gia súc gia cầm bán trên thị trường Hà nội
4.6. Thức ăn tăng trọng gia súc gia cầm và an toàn trong sử dụng bảo vệ sức khỏe cộng đồng
5. Bàn luận
6. Kết luận và kiến nghị
7. Tài liệu tham khảo
8. Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan