[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005
MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu và giới hạn của đề tài
1.3 Cấu trúc của đề tài
2. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÂN CHIA THEO CÁC PHÂN NGÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 1995-2005
2.1 Phân ngành công nghiệp
2.2 Phương pháp điều tra, khảo sát
2.3 Qui trình thu thập
2.4 Các số liệu thu thập được
2.5 Phương pháp tổng hợp
3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP
3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp
3.2 Tiêu dùng năng lượng
3.3 Thay đổi của cường độ năng lượng
4. ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐC TÁC ĐỘNG TỚI NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 1990-2005
4.1 Phân tích chia tách
4.2 Phân tích kết quả
5. MỘT SỐ Ý NGHĨA CỦA KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
6. TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan