[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành Da Giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Da Giầy

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành Da Giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Da Giầy
MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
TÓM TẮT NỘI DUNG NHIỆM VỤ BVMT
PHẦN I - TỔNG QUAN
1.1 Cơ sở pháp lý và xuất xứ của nhiệm vụ bảo vệ môi trường
1.2 Mục tiêu của nhiệm vụ bảo vệ môi trường
1.3 Đối tượng, phạm vi và nội dung của nhiệm vụ BVMT
1.4 Phương pháp tiến hành nhiệm vụ BVMT
1.5 Tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ trong và ngoài nước
1.6 Khái quát về ngành Công nghiệp Da - Giầy Việt Nam
PHẦN II - QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DA GIẦY VÀ CÁC CHẤT THẢI ĐI KÈM
2.1 Quá trình sản xuất da và chất thải ngành da
2.2 Sản xuất giầy và chất thải ngành giầy
2.3 Sản xuất nguyên phụ liệu ngành Da - Giầy
PHẦN III - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BVMT NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM
3.1 Hiện trạng môi trường ngành công nghiệp thuộc da VN
3.2 Hiện trạng môi trường ngành sản xuất giầy Việt Nam
3.3 Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường trong ngành Da - Giầy Việt Nam
PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan