[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng hệ thống cấp cứu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ trẻ em Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng hệ thống cấp cứu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ trẻ em Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Cách tiến hành.
2.4. Xử lý và phân tích số liệu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung.
3.2. Thực trạng hệ thống cấp cứu nhi các tuyến.
3.3. Khả năng sử dụng kỹ thuật trong cấp cứu nhi khoa.
3.4. Mô hình cấp cứu các bệnh thường gặp ở trẻ em.
IV. BÀN LUẬN
4.1. Hiện trạng hệ thống cấp cứu nhi các tuyến.
4.2. Về mô hình các bệnh cấp cứu thường gặp ở tuyến tỉnh và huyện.
4.3. Về hiện trạng chăm sóc bệnh nhi khi chuyển.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan