[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
Chương 1: LỊCH SỬ, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ HỆ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Lịch sử nghiên cứu
1.2. Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VŨNG VỊNH
2.1. Kiểm kê các vũng vịnh Việt Nam
2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 6 vũng vịnh
2.3. Các tai biến
2.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.5. Tài nguyên
2.6. Đặc điểm địa hóa môi trường một số vũng vịnh
2.7. Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên và hiện trạng các giải pháp sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai
2.8. So sánh đặc trưng của các vũng vịnh
Chương 3: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VỊNH TIÊN YÊN - HÀ CỐI
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.2. Đặc trưng kinh tế - xã hội
3.3. Các tai biến
3.4. Hiện trạng tài nguyên và dự báo biến động tài nguyên
3.5. Đặc điểm môi trường
3.6. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Tiên Yên - Hà Cối
Chương 4: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VỊNH CAM RANH
4.1. Điều kiện tự nhiên
4.2. Đặc trưng kinh tế - xã hội
4.3. Các tai biến
4.4. Hiện trạng tài nguyên và dự báo biến động tài nguyên
4.5. Đặc điểm môi trường
4.6. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Cam Ranh
4.7. Đánh giá chung về vịnh Tiên Yên - Hà Cối và Cam Ranh
Chương 5: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VŨNG VỊNH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
5.1. Mục tiêu và nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường vũng vịnh
5.2. Kiến nghị quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường và phát triển tổng hợp đa mục đích các vũng vịnh Việt Nam
5.3. Các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển bền vững vịnh Tiên Yên - Hà Cối
5.4. Các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển bền vững vịnh Cam Ranh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan