[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Phần I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÍ THỨC - TRÍ THỨC NGƯỜI DTTS
1. Một số khái niệm
2. Đặc điểm tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước nói chung và vùng DTTS nói riêng trong thời kỳ CNH, HĐH hiện nay
3. Vai trò của đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số
Phần II: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGƯỜI DTTS HIỆN NAY
Vấn đề thứ nhất: Thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS ở 3 tỉnh Lai Châu, Gia Lai, An Giang
1. Thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS tỉnh Lai Châu trong thời kỳ CNH, HĐH
2. Thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS tỉnh Gia Lai trong thời kỳ CNH, HĐH
3. Thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS tỉnh An Giang trong thời kỳ CNH, HĐH
Vấn đề thứ hai: Thực trạng đội ngũ trí thức người DTTS trong cả nước
1. Thực trạng về số lượng và đánh giá số lượng đội ngũ trí thức người DTTS
2. Thực trạng về chất lượng và đánh giá về chất lượng đội ngũ trí thức người DTTS
3. Thực trạng về điều kiện sống, điều kiện làm việc và nguyện vọng của đội ngũ trí thức người DTTS
4. Thực trạng về cơ cấu, phân bố đội ngũ trí thức người DTTS
5. Thực trạng về công tác đào tạo, quản lý đội ngũ trí thức người DTTS
6. Vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức người DTTS trong sự nghiệp CNH, HĐH
Phần III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGƯỜI DTTS TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH Ở VÙNG NÚI, VÙNG DTTS
A. ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN
Vấn đề thứ nhất: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về sự phát triển đội ngũ trí thức người DTTS trong cách mạng Việt Nam
Vấn đề thứ hai: Quan điểm Nghị quyết Đại hội X về trí thức và hướng phát triển vùng dân tộc và miền núi.
B. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGƯỜI DTTS TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH VÙNG NÚI, VÙNG DTTS
Vấn đề thứ nhất: Giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức cho 3 vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Vấn đề thứ hai: Giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số trong thời kỳ CNH, HĐH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan