[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC KÊNH PHÂN PHỐI MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU Ở NƯỚC TA TỪ 2001 ĐẾN NAY
1. Một số vấn đề chung về tổ chức kênh phân phối hàng hoá
1.1. Khái niệm và sự cần thiết phải tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
1.1.1. Phân định một số khái niệm về kênh phân phối hàng hoá
1.1.2. Sự cần thiết phải tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
1.2. Những nhân tố tác động đến tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
1.2.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
1.2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đối với phát triển hệ thống phân phối
1.2.3. Đặc điểm và tính chất của hàng hoá, đặc điểm của khách hàng
1.2.4. Sự phát triển của các doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp
1.2.5. Các điều kiện tự nhiên và xã hội khác
1.3. Các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
1.3.1. Các yêu cầu
1.3.2. Một số nguyên tắc cơ bản trong tổ chức kênh phân phối hàng hoá
2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta hiện nay
2.1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối sắt thép
2.1.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, xuất – nhập khẩu và tiêu thụ mặt hàng sắt thép
2.1.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối trên thị trường thép
2.1.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kênh phân phối thép
2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối xi măng
2.2.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ xi măng Việt Nam
2.2.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối xi măng
2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối xi măng
2.3. Thực trạng tổ chức kênh phân phối phân bón hoá học
2.3.1. Khái quát chung về sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ PBHH
2.3.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối PBHH
2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối PBHH
2.4. Thực trạng tổ chức kênh phân phối rau quả
2.4.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất/nhập khẩu và tiêu thụ rau quả
2.4.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối rau quả
2.4.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối rau quả
2.5. Thực trạng tổ chức kênh phân phối thịt
2.5.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất và tiêu thụ thịt
2.5.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối thịt
2.5.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối thịt
2.6. Thực trạng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc
2.6.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất và tiêu thụ hàng may mặc
2.6.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc
2.6.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối hàng may mặc
3. Đánh giá tổng quát về thực trạng tổ chức các kênh phân phối hàng hoá ở nước ta hiện nay
3.1. Những kết quả đạt được
3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 2. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KÊNH PHÂN PHỐI MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẾN 2015
1. Dự báo xu hướng phát triển các kênh phân phối
1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới phát triển các kênh phân phối hàng hoá ở Việt Nam
1.2. Xu hướng phát triển của các kênh phân phối hàng hoá trên thế giới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam
1.2.1. Xu hướng phát triển của các kênh phân phối hàng hoá trên thế giới
1.2.2. Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam
2. Quan điểm và mục tiêu về tổ chức kênh phân phối hàng hoá Việt Nam
2.1. Quan điểm
2.2. Mục tiêu tổ chức các kênh phân phối
3. Định hướng tổ chức các kênh phân phối thời kỳ đến năm 2015
3.1. Định hướng tổ chức kênh phân phối sắt thép
3.2. Định hướng tổ chức kênh phân phối xi măng
3.3. Định hướng tổ chức kênh phân phối phân bón
3.4. Định hướng tổ chức kênh phân phối rau quả
3.5. Định hướng tổ chức kênh phân phối thịt
3.6. Định hướng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc
Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU
1. Các giải pháp về phía Nhà nước
1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo ra môi trường thuận lợi và ổn định cho phát triển hệ thống kênh phân phối
1.2. Đổi mới công tác qui hoạch phát triển thương mại và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại
1.3. Hoàn thiện hệ thống chính sách đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng hoá
1.4 Các giải pháp khác
2. Những giải pháp đối với doanh nghiệp
2.1. Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển kênh phân phối hàng hoá của doanh nghiệp
2.2. Hoàn thiện quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối
2.3. Nâng cao hiệu quả liên kết giữa các thành viên trong kênh phân phối
2.4. Các giải pháp khác
3. Các giải pháp cụ thể đối với một số mặt hàng chủ yếu
3.1. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối sắt thép
3.2. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối xi măng
3.3. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối phân bón
3.4. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối rau quả
3.5. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối thịt
3.6. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối hàng may mặc
4. Một số khuyến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan